Thursday, July 18, 2013

Globalizacia

Vysoká ?kola ekonómie a mana?mentu verejnej správy v BratislaveSeminárna práca z predmetuHospodárska geografiaÚVODGlobalizácia je fenomén, ktorý je sú?as?ou ná?ho ka?dodenného ?ivota a dotýka sa ka?dého z nás. V radoch odborníkov má mno?stvo zástancov, ale aj odporcov. Pre be?ného ?loveka vie by? toto slovo univerzálne pri pomeno headí úspechov i problémov Cie?om tejto práce je preto vysvetli? pojem globalizácia, poukáza? na jej klady, zápory a vplyv na slovenskú ekonomiku. GlobalizáciaGlobalizácii a jej kladným aj záporným dôsledkom je vystavený takmer ka?dý ?lovek. Definícia pojmu nie je jednozna?ná a zaoberá sa ?ou mnoho autorov. Pre ekonomickú vedu je ?irokým miestom pre bádanie. V sú?asnosti je slovom naj?astej?ie pou?ívaným, zneu?ívaným, najnejasnej?ím a politicky pôsobivým výrazom. Pre niektorých globalizácia predstavuje ?návod? ?o je potrebné urobi?, ak chceme by? ??astný, pre iných mô?e by? prí?inou ne??astia. Globalizovaný je v podstate ka?dý Napríklad P. Hagget ju definuje ako ?proces ktorým udalosti, aktivity a rozhodnutia urobené v jednej ?asti sveta mô?u ma? signifikantné dôsledky pre komunity (?táty, sociálne skupiny) vo vzdialených ?astiach Zeme? Sýkora (2000) vo svojej práci zdôraz?uje , ?e globalizácia je proces integrácie spolo?nosti na vy??ej geografickej úrovni , ako tomu bolo v minulých etapách vývoja spolo?nostiGlobalizácia predstavuje prepojenos? a zá spew? istý stupe? závislosti na ?astiach svetového systému. Vychádza z predpokladu, ?e sa nachádzame v jednom svete. Pre svetové hospodárstvo má kladný vplyv, av?ak medzi jednotlivými ?as?ami sveta sa presadzujú mocenské záujmy.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Dochádza k rozvoju informa?ných technológií, roz?irovanie kultúr, masovej turistiky, migrácie a tým aj zhor?ovaniu ?ivotného prostredia, lokálnym konfliktom. Zásadný význam má vznik nadnárodných spolo?ností, globálnych finan?ných trhov. Na druhej strane stoja antiglobaliza?né aktivity, ktoré sprevádzajú proces globalizácie. Organizujú ich predstavitelia mimovládnych organizácií a nadnárodných sietí. Vystupujú predov?etkým proti konzumnému správaniu, po?kodzovaniu ?ivotného prostredia, potlá?aniu kultúrnych výnimo?ností. VývojPo?iatok globalizácie sa datuje do obdobia rokov 1870-1920. V tomto období dochádza k masívnemu investovaniu do podnikania a rozvoja... If you compulsion to get a wide essay, assemble it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment